Případová studie – využití laserového 3D skeneru pro přeložky energií v areálu Vítkovice Steel a. s.

Zhotovitel

Polanský s.r.o.

Investor

VÍTKOVICE STEEL a.s.

Stav

probíhá výstavba

Cena

150 mil. Kč
Nevyužívaná a těžkým průmyslem zdevastovaná část průmyslového areálu společnosti Vítkovice Steel a.s. prochází v současné době demolicí a sanací. Součástí projektu jsou také nezbytné přeložky energií. Ty jsou zde vedeny tzv. energomosty. Při jejich výstavbě, popř. rekonstrukci, se zhotovitel a investor neobejde bez znalosti zaměření skutečného stavu. Geodetická dokumentace zaměření skutečného provedení se stala úkolem pro tým GeoPrime.

Potřeba velké přesnosti

Podrobné zaměření skutečného stavu tohoto typu konstrukcí je poměrně obtížné z řady důvodů. Jednotlivé části energomostu jsou fyzicky nepřístupné, a navíc je potřeba získat velké množství dat. Což by jeden pracovník nebyl schopen obsáhnout, nebo by to trvalo neúměrně dlouho. Z časových, ale i čistě fyzických a ekonomických důvodů tak bylo nutné zapojit moderní technologie.

Využití laserového 3D skeneru

K měření jsme proto využili náš vysokorychlostní laserový 3D skener Trimble X7. Jeden z nejmodernějších přístrojů na trhu dokáže získat údaje i z člověku těžko dostupných míst, měření je navíc velmi přesné a podrobné, vše probíhá rychle a je možné měřit i za provozu. Snadno se tak zjistí potřebné údaje ve formě mračna bodů.

Časovou výhodou je také to, že skener umožní získat veškerá potřebná data jednorázově, aby později byla k dispozici pro budoucí zpracování, není tedy nutné podstupovat opakovaná měření jedné konstrukce znovu a znovu.

Ze získaných údajů tvoříme 3D CAD modely, které jsou využitelné např. pro vyhodnocení svislosti a projektované polohy patek sloupů, průběhu horní a dolní hrany energomostu, vytváření podkladů pro kolaudaci, zřízení geometrických plánů věcných břemen pro správce inženýrských sítí energomostů apod. Díky takto získaným datům dokážeme poskytovat zákazníkovi veškeré výstupy rychle a pružně, v okamžiku, kdy je potřebuje.

  • Investorem projektu Přeložky energií je Vítkovice Steel, a. s.
  • Projekt se realizuje průběžně od roku 2020 do současnosti

Sháníte Geodeta?

Napište nám